Main menu
project donator

"Ovaj projekt financira EU"


You are here: Participator » OProjektu

O projektu

Ovaj projekt financira Europska komisija putem PHARE programa.

EU_logo.jpg Ukupna vrijednost projekta : 86.061 €
  • EU financijska sredstva potpore iznose 77.454,90 e ili 90% ukupne vrijednosti projekta.
  • 6 % vrijednosti projekta financira Zelena Istra.
  • 4 % vrijednosti projekta financira Sunce.

Ciljevi projekta

Opći ciljevi:

(1) Sudioničkim mehanizmima do učinkovitijeg odlučivanja odnosno bolje analize budućih posljedica današnjih odluka: aktivni doprinos udruga civilnog društva implementaciji i nadzoru primjene zakonodavstva s područja procjene utjecaja na okoliš i prirodu.

(2) Isticanje sudjelovanja javnosti kao dosljedne i stalne teme: promicanje bolje prakse sudjelovanja javnosti u donošenju odluka.

Specifični ciljevi:

(1) Osnaživanje sudjelovanja javnosti u postupcima procjene utjecaja na okoliš

(2) Osnaživanje uloge udruga civilnog društva i šire javnosti u zaštiti prirode kao i nadzoru primjene relevantnog zakonodavstva s područja zaštite prirode

(3) Poticanje primjene prekogranične procjene utjecaja na okoliš i sudjelovanja javnosti u tim postupcima

Partner:

  • udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj "Sunce", Split

Ciljane skupine i krajnji korisnici:

  • okolišne organizacije, tijela na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini nadležna za provedbu postupaka procjene utjecaja na okoliš i prirodu, građani, poslovni sektor

Očekivani rezultati:

javnost, nadležna tijela i poslovni sektor obaviješteni o pozitivnim učincima i vrijednostima smislenog sudjelovanja javnosti u postupcima procjene utjecaja na okoliš i prirodu

Kratki sažetak projekta

Potreba za sudjelovanjem javnosti u postupcima procjene utjecaja na okoliš (PUO) se temelji na vjerovanju da javnost pogođena nekom odlukom ima pravo biti uključena u postupak donošenja te odluke. Sudjelovanje javnosti u sebi nosi "obećanje" da će doprinos javnosti u procesu konzultacija utjecati na konačnu odluku. Ne postoji neposrednija demokracija od sudjelovanja javnosti u postupcima procjene utjecaja. Osim toga, opće je prihvaćeno stajalište da sudjelovanje javnosti može značajno poboljšati kvalitetu odluke jer lokalna javnost bolje poznaje specifičnu lokalnu situaciju, može pomoći u otkrivanju pogrešaka i kreiranju alternativnih rješenja. Međutim, u Hrvatskoj još uvijek nedostaje svijest o tome. U postupcima PUO se uglavnom primjenjuju minimalne zakonske obaveze sudjelovanja javnosti, koje ne omogućavaju utjecaj na konačnu odluku. Takva situacija dovodi do dramatičnog gubitka povjerenja u javnu upravu kao i, općenito, u vladavinu prava. Samo smisleno sudjelovanje javnosti može osigurati transparentnost odlučivanja i djelovanje u javnom interesu, a asimilacija mišljenja javnosti u postupak odlučivanja može obnoviti izgubljeno povjerenje.

Razlozi demokratskog deficita u postupcima PUO u Hrvatskoj su višestruki: promjene u zakonodavstvu na području PUO dogodile su se uglavnom kao posljedica pritisaka za usklađivanjem s europskim zakonodavstvom u predpristupnom procesu, a ne kao posljedica shvaćanja vrijednosti i pozitivnih učinaka djelotvornog uključivanja javnosti. Osim toga, ne postoji tradicija sudioničkog odlučivanja i nema motivirajućih primjera dobre prakse. Tijekom naših prethodnih napora/projekata shvatili smo da samo mobilizacija javnosti za sudjelovanje u postupcima PUO ne donosi značajno poboljšanje ukoliko ne postoji razumijevanje i sudjelovanje svih uključenih u postupke PUO. Ovim projektom želimo doprinijeti shvaćanju važnosti sudioničkih mehanizama odlučivanja, uključiti širi krug dionika u aktivnosti i poticati aktivni doprinos udruga u razvoju, primjeni i nadzoru okolišnog acquisa na području procjene utjecaja.

Izazov koji je pred nama je usklađivanje potrebe za ekspertizom na području procjene utjecaja s transparentnošću procedure i sudjelovanjem javnosti koje zahtijeva demokratska praksa. Tehnički dio postupka procjene utjecaja je osnova, ali konačnoj odluci legitimitet može dati samo javnost.

Bolja praksa neće se početi primjenjivati ukoliko svi uključeni u postupak ne shvate da je rezultat postignut uključivanjem javnosti bolji nego u slučaju njenog isključivanja iz odlučivanja. Ovim projektom planiramo ponuditi dokaze o vrijednostima sudjelovanja javnosti. Za to je, prije svega, potrebna suradnja među sudionicima postupaka procjene utjecaja: tijelima nadležnima za provedbu postupka, javnosti i poslovnim sektorom. Prvi korak je razmjena informacija o rezultatima dosadašnje prakse i zajedničko iznalaženje mogućnosti njenog poboljšanja uz pomoć pozitivnih primjera iz drugih zemalja.

Uz mehanizme sudioničkog planiranja i odlučivanja, koji pretpostavljaju aktivno građanstvo, veći su izgledi da ćemo kreirati ekonomski rast i društveni razvoj u kvalitetnom okolišu. Jer konačni cilj PUO i jest upravo održivi razvoj.

Ovaj je projekt jednim dijelom usmjeren i na zaštitu prirode. Sudjelovanje javnosti u zaštiti prirode nužno je i zakonom propisano. Djelotvorni konzultacijski procesi sa zainteresiranom javnošću prilikom donošenja planova za pojedina zaštićena područja su izuzetno važni: s obzirom da ti planovi direktno utječu na budućnost lokalnog stanovništva, sudjelovanje u oblikovanju tih planova njihovo je pravo. Osim toga, bez potpore javnosti nemoguće je ostvariti ciljeve zaštite prirode.

U EU zaštita biološke raznolikosti počiva na osnivanju područja Natura 2000. Uspostava te mreže obaveza je i za našu zemlju. Hrvatska je 2007. god. proglasila Ekološku mrežu - sustav najvrjednijih područja prirode, koja će biti podloga za određivanje budućih Natura 2000 područja. Prema dosadašnjem iskustvu, lokalna administracija i stanovništvo na područjima ekološke mreže nedovoljno su svjesni obaveza i posljedica zakonodavstva vezanog uz Ekološku mrežu kao i ograničenja ali i prednosti budućih Natura 2000 područja. Kao rezultat nedovoljne informiranosti tijela lokalne vlasti, poslovnog sektora i lokalnog stanovništva, obaveze koje proizlaze iz zakonodavstva s područja zaštite prirode se ne provode na predviđeni način ili se u potpunosti zanemaruju. Ovim projektom planiramo raditi na informiranju svih dionika na području zaštite prirode o njihovim pravima i obavezama.

Projekt je započeo 28.11.2008. i traje do 28.11. 2009.

Poveznice na web stranice donatora

EuropeAid Co-operation Office programmes:


project donator"Ova web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Za sadržaj ove stranice isključivo je odgovorna Zelena Istra i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.
“This website has been produced with the assistance of the European Union. The content of this page is responsibility of Zelena Istra and can in no way be understood as reflecting the views of the European Union"
linux-penguin-with-shadow.pngIn production of this website we used only free/open source software: TWiki, Ubuntu GNU/linux, OpenOffice.org, GIMP, Firefox, Mailman... and hosted on Debian/Apache.